IHC ANALİZİ


IHC Testi Nedir?

IHC veya Immunohistokimya, göğüs ve meme kanseri biyopsilerinde uygulanan özel bir boya işlemidir. IHC, biyopsilerin HER2 reseptörleri veya hormon reseptörlerine sahip olup olmadığını göstermek için kullanılır. Bu test HER2 reseptör proteini miktarını ölçerek 0-3+ arasında değerlerle skorlar verir. Skor 0-1+ ise HER2 'negatif'; skor 2+ ise 'sınırda';   skor 3+ ise HER2 'pozitif' durumlarını ifade eder.


MAKALELERİMİZ


İMMÜNO HlSTOKIMYASAL HER2 ANALİZİNİN GERÇEKLEŞTİRİLEREK SKOR HESAPLAMASI


ÖZET, GİRİŞ VE METOD

Meme kanseri vakalarında sık gerçekleştirilen epidermal büyüme faktörü geni reseptörü 2(HER2) testinin sınıflandırılması immünohistokimyasal yöntem ile gerçekleştirilmektedir. lmmünohistokimyasal(İHK) değerlendirme ile 4 farklı skor ile ifade edilen HER2 değerledirmesi hastanın prognosunu ve sağkalımını direk olarak etkileyebilmektedir. Uzman oparatörler tarafından manual olarak gerçekleştirilen skorlamalarda hata olabilmekte ve bu hatalar hastanın sağkalımını olumsuz etkileyebilmektedir. Otomatik ve yarı otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz bilgisayar destekli HER2 çalışması tanıyı hızlandırmakta, daha net sonuçlara ulaştırmakta ve son uzman görüşünü sayısal veriler ile ifade etmektedir. Çevresel membran boyaması kaynaklı bu test boyanmanın kuvvetli ve zayıf olduğu varyasyonlar ile boyanmanın tamamlanmış ve tamamlanmamış olduğu varyasyonların bileşimi ile değerlendirilmektedir. Bu varyasyonların American Society of Clinical Oncology (ASCO) ve College of American Pathologist (CAP) standartlarına uygun değerlendirme içeren yöntemimizde 4 farklı skor için değerlendirme gerçekleştirilmektedir. Meme kanseri hastalarının yaklaşık %30'unda aşırı ekspresyonu gözlenen HER2 yüzey reseptörüne karşı geliştirilmiş Herceptin; reseptöre bağlandıktan sonra antikora (ADCC) veya komplemana bağlı (CDC) sitotoksLsite etkisinin yanı sıra, HER2 dimerizasyonunun engellenmesi, reseptör düzeyinin azalması, p27 proteini indüklenmesi ve yeni neoplastik damar oluşumunun engellenmesi gibi çeşitli mekanizmalarla antitümör etki göstermektedir. HER2 aşırı ekspresyonu olan 469 metastatik meme kanseri hastasında kombinasyon kemoterapisine Herceptin eklenmesi yanıt oranlarını arttırırken anlamlı sağ kalım avantajı sağlaması, ilacın bu grup hastalarda standart tedavi olmasını sağlamıştır. Aşırı ekspresyonun analizi İHK olarak yapılmaktadır. İHK 3+ olarak değerlendirilen hastalarda aşırı ekspresyonu vardır şeklinde bildirilir ve bu hastalara istisnai durumlar haricinde Herceptin tedavisi uygulanır. Bu tedavinin uygulanabilmesi için hastanın İHK skoru 3+ ya da 2+ olmalıdır. Diğer skorlar (1+ ve 0) negatif olarak değerlendirilir ve hastanın HER2 ekspresyonu normaldir şeklinde değerlendirilir. 3+ hastalarda Herceptin kullanılanbilir ancak 2+ hastalar için kuşkulu yaklaşım sergilenir ve İHK teste ek olarak Floresans In Situ Hibridizasyon(FISH) tekniği ile yeni bir analiz yapılarak kuşkulu skor desteklenir ya da negatif olarak değerlendirilir. ASC ve CAP HER2 protein ekspresyonunu ve gen amplifikasyonunu değerlendirirken kullanılması gereken kriterleri bir kılavuzda yayınlamışlardır. Bu kılavuza göre sınıflandırmanın pozitif olarak saptanması; çevresel membran boyamasının tamamlanmış olduğu ve invazif tümör hücrelerinin %10'un üzerinde olduğu durumlarda İHK 3+ olarak değerlendirilir. Çevresel membran boyamasının tamamlanmamış olduğu durumlarda ve boyama zayıf(soluk) olduğu durumlarda tümör hücrelerinin %10'un üzerinde olduğu saptanırsa İHK 2+ olarak değerlendirilir. İHK 2+ değerlendirmeye alınan bir diğer durum ise çevresel membran boyanmasının yoğun ve tamamlanmış olduğu ancak tümör hücrelerinin %10'un altında yoğunluk gösterdiği durumdur. Eğer çevresel membran boyanması tamamlanmamış veya boyamanın az çok fark edilebilir nitelikte olduğu tümör hücrelerinin yoğunluğu %10'un üzerinde ise İHK 1+ olarak değerlendirilir. Çevresel membran boyanmasının tamamlanmamış olduğu ya da boyanmanın olmadığı ve tümör hücrelerinin yoğunluğunun %10'un altında olduğu durumlarda ise İHK 0 olarak değerlendirilir. İHK 1+ ve İHK 0 sonuçları negatif, İHK 2+ kuşkulu ve İHK 3+ pozitif olarak sınıflandırılır.


SONUÇ

Algoritma, örnek resim üzerinde uygulamadan önce birkaç ön işlem resim üzerinde yerine getirilmektedir. Bu ön işlemler örnek resimdeki düzensiz aydınlatmalan ve resim dengesini sağlamak, resimdeki yoğunluğun ve kontrastın değerini belirli bir düzeye indirgemektir. Bazi işlemler sonrasında geride kalan kısımlar bize tam kapanmamış/güçsüz hücre zarları verir. Tüm bu işlemlerden sonra, önerilen sınıflandırılma yöntemi aşağıda belirtilmiştir.
1) IHC 3+ positive: Çevresel membran boyaması komplet(complete) tümör hücrelerinin %10 un üzerinde yoğunluk gözleniyorsa.
2) IHC 2+ kuşkulu(equivocal): Çevresel membran boyaması tamamlanmamış inkomplet(incomplete) ve/veya zayıf/ılımlı tümör hücrelerinin %10 un üzerinde yoğunluk gözleniyorsa veya çevresel membran boyaması tamamlanmış, yoğun (komplet=complete) tümör hücrelerinin %10 un altında yoğunluk gözleniyorsa.
3) IHC 1+ negative: Çevresel membran boyanması tamamlanmamış, az çok farkedilebilir (inkomplet=incomplete) tümör hücrelerinin %10 un üzerinde yoğunluk gözleniyorsa.
4) IHC 0 negative: Boyanma yoksa veya çevresel membran boyaması tamamlanmamış, az çok farkedilebilir (inkomplet=incomplete) tümör hücrelerinin %10 un altında yoğunlukta gözleniyorsa HER2 testinde boyanmanın İHK (immünohistokimyasal) dereceleri yukarıda açıkladığımız gibidir. Uygulama ilk olarak, Diaminobenzidin bileşenine ait boyalı hücre zarı alanlarını parçalara ayırır, daha sonra parçalarına ayrılmış boyalı hücre zarlarının tam kapalı olma durumu ve yoğunluk durumu faktörlerini baz alarak, stantart verilen sınıflandırma kriterine göre sınıflara ayınr.

Sınıflandırma Sonuçları (+3,+2,0)SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ